Algemene Voorwaarden
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-12-2019

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Jeanine Hofs – Blijvend Meer Energie – SHENMEN gevestigd te Eindhoven
Bezoekadres: Weegschaalstraat 3 – 5632 CW – Eindhoven
Telefoonnummer: 06-12953349
Email: info [at] jeaninehofs.nl
KvK-nummer: 17252939
Btw-identificatienummer: NL142244119B01

Artikel 2 – Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Arrangementskosten: de kosten voor de catering die door Jeanine Hofs beschikbaar wordt gesteld tijdens een Programma, zijnde de kosten voor eventuele lunch, diner, koffie, thee, frisdrank, hapjes en andere versnaperingen.
Cliënt: iedere natuurlijke of –rechtspersoon die met Jeanine Hofs een Overeenkomst afsluit of een Programma aan gaat.
Energieweek: een Programma van 4 dagen of meer, in retreate vorm.
Garantie: uitsluitend op de volgende Programma’s is een Garantie regeling van toepassing: ‘The Overwhelm Solution, pakket ‘persoonlijk’’ en ‘The Overwhelm Solution, pakket ‘business’’.
Locatiekosten: de kosten voor de zaal die door Jeanine Hofs beschikbaar wordt gesteld tijdens een Programma.
Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van het Programma.
Overeenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen Jeanine Hofs en een Cliënt met betrekking tot het verzorgen van een Programma door Jeanine Hofs, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Cliënt.
Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (email).
Prijs: de prijs voor een Programma of dienst met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
Programma: een door Jeanine Hofs verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding, met uitzondering van een Energieweek. Een Programma kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.
Startdatum: de eerste dag dat het eerste deel van het Onderwijsmateriaal of het volledige Onderwijsmateriaal aan de Cliënt vrijgegeven wordt.
Uiterste Garantiedatum: 14 (veertien) dagen na de Startdatum van een Programma.
Website: de websites van Jeanine Hofs
Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, officiële feestdagen en schoolvakanties in Nederland.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle live evenementen, live trainingen, coaching, mastermind, consultancy, online programma’s, diensten, offertes en aanbiedingen die door Jeanine Hofs worden georganiseerd en aangeboden en op alle door Jeanine Hofs gesloten Overeenkomsten, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig lid 4 van dit artikel, met uitzondering van de Energieweek. De Energieweek heeft eigen algemene voorwaarden.
3.2 Door inschrijving voor een Programma aanvaardt de Cliënt de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Jeanine Hofs behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
3.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wijst Jeanine Hofs de toepasselijkheid van de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de Cliënt of van derden, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
3.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Jeanine Hofs en de Cliënt zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld email of op de Website).
3.5 In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Jeanine Hofs een regeling treffen naar redelijkheid.
3.6 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Jeanine Hofs en de Cliënt het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 4 – Totstandkoming
4.1 De Cliënt gaat een Overeenkomst aan met Jeanine Hofs door middel van de inschrijving voor een Programma. Inschrijving voor een Programma vindt plaats (i) telefonisch, (ii) via het inschrijfformulier op de Website, (iii) per email (eventueel via het door Jeanine Hofs verstrekte digitale inschrijfformulier).
4.2 De Overeenkomst komt tot stand wanneer Jeanine Hofs de inschrijving voor een Programma schriftelijk of per email aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Jeanine Hofs schriftelijk of per email de inschrijving voor een Programma aan de Cliënt heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Programma.
4.3 Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van het Programma de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij onderwijs op afstand wordt onder aanvang van het Programma verstaan: het verschaffen van toegang tot het Onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
4.4 Jeanine Hofs behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een Cliënt de deelname aan een Programma te weigeren of uitsluitend te accepteren onder voorwaarden die Jeanine Hofs schriftelijk of per email duidelijk zal maken aan de Cliënt.
4.5 Bij het aangaan van een Overeenkomst met Jeanine Hofs door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 5 – Betaling
5.1 Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de Cliënt de kosten van een Programma in termijnen of ineens voldoen. De Cliënt dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Programma aan te geven. Deze kan na inschrijving voor een Programma uitsluitend bewijzigd worden na schriftelijk overleg met Jeanine Hofs.
5.2 De Cliënt heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Jeanine Hofs te melden.
5.3 Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. Jeanine Hofs hanteert een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.
5.4 Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Jeanine Hofs zich het recht voor de Cliënt uit te sluiten van deelname aan het Programma.
5.5 Indien een Cliënt niet binnen het gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die Jeanine Hofs moet maken om het aan Jeanine Hofs toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Cliënt. Deze kosten bedragen ten minste 10% (tien procent) van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 115,- (honderdvijftien euro). Indien de Cliënt een particulier is, zullen de extra kosten worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving.
5.6 De Cliënt is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de Cliënt heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Cliënt alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
5.7 De Cliënt is te allen tijde betalingsplichtig, ook als hij/zij een andere partij (bijvoorbeeld zijn/haar werkgever) heeft opgegeven als betalende partij.

Artikel 6 – Prijs
6.1 De kosten van iedere Programma en de betalingswijze (alsmede of betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld in de offerte, opdrachtbevestiging, brochures en/of op de Website. Eventuele Locatiekosten en Arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van het Programma.
6.2 Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen door Jeanine Hofs worden doorberekend aan de Cliënt.
6.3 Indien de Cliënt een particulier is, en de in lid 2 van dit artikel bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de Prijs van een Programma binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Cliënt het recht de Overeenkomst te ontbinden.
6.4 De door Jeanine Hofs genoemde bedragen van Programma’s voor particulieren (onder de noemer ‘Persoonlijk’) zijn in euro’s en inclusief btw, de door Jeanine Hofs genoemde bedragen van alle andere Programma’s zijn in euro’s en exclusief btw.
6.5 Alle op de Website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of druk- en typefouten. Voor de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7 – Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de Cliënt, behoudt Jeanine Hofs zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Jeanine Hofs slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Jeanine Hofs gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Jeanine Hofs kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Cliënt had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 8 – Garantie 
Voor Programma’s waarvoor een Garantie geldt, geldt het volgende:
8.1 Garantie is uitsluitend mogelijk bij Programma’s waarbij niet in 1x al het Onderwijsmateriaal ter beschikking wordt gesteld met uitzondering van een Royal Traject.
8.2 De Cliënt kan zich tot en met de Uiterste Garantiedatum beroepen op Garantie.
8.3 Een beroep op Garantie kan uitsluitend schriftelijk of per email aan Jeanine Hofs gedaan worden.
8.4 Op het moment dat Jeanine Hofs het beroep op Garantie door de Cliënt ontvangen heeft, stuurt Jeanine Hofs een email ter bevestiging van ontvangst naar de Cliënt en wordt de toegang tot het Programma beëindigd voor wat betreft het Onderwijsmateriaal wat op dat moment nog niet is vrijgekomen voor de Cliënt.
8.5 Een beroep op Garantie wordt uitsluitend in behandeling genomen als de Cliënt in zijn/haar schriftelijke aanvraag tot Garantie, bewijs mee stuurt van actieve deelname aan het Programma gedurende de eerste 14 (veertien) dagen van het Programma. Als bewijs geldt een kopie van het ingevulde werkboek plus een kopie van de uitwerking van de aanvullende opdrachten uit de (groeps)coaching sessies en/of masterclasses.
8.6 Garantie wordt uitsluitend toegekend indien de Cliënt aantoonbaar al het ter beschikking gestelde lesmateriaal, van de eerste 14 (veertien) dagen van het Programma, heeft bekeken, beluisterd dan wel er actief aan heeft deelgenomen én alle opdrachten heeft uitgevoerd en uitgewerkt zoals aangegeven in de (video)lessen, de (groeps)coaching sessies en de masterclasses.
Dat houdt in dat de Cliënt:
– Alle video’s heeft bekeken.
– Alle mp3’s heeft beluisterd.
– De test heeft ingevuld en ingediend.
– Alle opdrachten heeft uitgevoerd in het werkboek (zoals aangegeven in de videolessen).
– Actief heeft deelgenomen aan de (groeps)coaching sessies. Dat wil zeggen dat de Cliënt minimaal één (1) vraag live heeft gesteld in iedere (groeps)coaching sessie of minimaal één (1) vraag heeft ingediend zoals aangegeven voordat de live (groeps)coaching sessie van start is gegaan zodat Jeanine Hofs daar antwoord op heeft kunnen geven en de Cliënt dat in de opname terug heeft kunnen kijken.
– Alle opdrachten heeft uitgevoerd die door Jeanine Hofs zijn verstrekt in de (groeps)coaching sessies en in de masterclasses.
8.7 Indien Garantie wordt toegekend door Jeanine Hofs op een Programma met een Prijs inclusief btw dan zal de hoogte van het te restitueren bedrag bedragen: het betaalde bedrag (inclusief btw) verminderd met € 50,- (vijftig euro) administratiekosten.
Indien Garantie wordt toegekend door Jeanine Hofs op een Programma met een Prijs exclusief btw dan zal de hoogte van het te restitueren bedrag bedragen: het betaalde bedrag (exclusief btw) verminderd met € 50,- (vijftig euro) administratiekosten, plus de btw over dat subtotaal.
8.8 Op moment dat Garantie wordt toegekend zal Jeanine Hofs dit per email aan de Cliënt bekendmaken. Vervolgens wordt het te restitueren bedrag vanaf dat moment binnen zeven werkdagen teruggestort op het rekeningnummer wat ook is gebruikt door de Cliënt bij de betaling van het Programma.
8.9 Na het toekennen van de Garantie dient de Cliënt al het ontvangen (online) Onderwijsmateriaal plus bonusmateriaal te retourneren aan Jeanine Hofs.

Artikel 9 – Beëindiging/annulering/wijzigen van Programma’s
Artikel 9 geldt voor Programma’s die buiten de Garantie regeling vallen en voor wanneer de Cliënt een Programma wil beëindiging/annulering/wijzigen na verloop van de Uiterste Garantiedatum.
9.1 Indien de Cliënt een particulier is, heeft de Cliënt gedurende 14 (veertien) kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Het is nadien (of indien de Cliënt geen particulier is) niet mogelijk kosteloos het Programma te annuleren, behoudens (ter uitsluitende beoordeling van Jeanine Hofs) het geval van een ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat Jeanine Hofs een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voorzover het Programma of opleidingsonderde(e)l(en) nog niet is (zijn) aangevangen of ingepland. Uit het medisch attest of anderszins moet de (medische) omstandigheid blijken waarop de Cliënt zich beroept.
9.2 Wenst de Cliënt – behoudens een ernstige ziekte of calamiteit – alsnog te annuleren is Jeanine Hofs gerechtigd de volgende kosten bij de Cliënt in rekening te brengen:
a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Programma: 25% van de Prijs
b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Programma: 50% van de Prijs;
c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Programma: 75% van de Prijs;
d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Programma: de totale Prijs.
9.3 Annulering dienst schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.
9.4 Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaald Programma of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van Jeanine Hofs onvoldoende is, staat het Jeanine Hofs vrij om met de Cliënt overeen te komen dat de betreffende Programma of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien Jeanine Hofs en de Cliënt geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de Cliënt het recht de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De Cliënt is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.
9.5 In geval van ontbinding of annulering dient de Cliënt het ontvangen Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan Jeanine Hofs terug te zenden. Jeanine Hofs is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Cliënt. Het terugzenden is voor risico van de Cliënt.
9.6 Indien de Cliënt na aanvang van de Programma de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Cliënt aan Jeanine Hofs betaalde of nog verschuldigde bedrag.
9.7 Jeanine Hofs kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Cliënt een Programma verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een Programma ligt uitsluitend bij Jeanine Hofs. Jeanine Hofs zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing € 75,- (vijfenzeventig euro) exclusief btw bij de Cliënt in rekening brengen. De Cliënt dient uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na het besluit van Jeanine Hofs tot het verplaatsen van de Programma deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de Programma) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten begrepen van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de Programma, waaronder ook de Locatiekosten en de Arrangementskosten. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste Programma.
9.8 Jeanine Hofs behoudt zich het recht voor om een Programma te wijzigen ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van het Programma.
9.9 Jeanine Hofs behoudt zich het recht voor de in de Overeenkomst aangegeven groepsgrootte met maximaal twee deelnemers te vergroten.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1 In het geval dat Jeanine Hofs aansprakelijk is voor schade aan de Cliënt of aan de deelnemers aan een Programma, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten).
10.2 Jeanine Hofs is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Cliënt of aan de deelnemers aan een Programma.
10.3 Jeanine Hofs is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de trainings- of eventlocatie.
10.4 Jeanine Hofs is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Programma. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door Jeanine Hofs, de docent of via de Website, het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Programma.
10.5 Jeanine Hofs streeft ernaar de diensten op de website zeven dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden. Jeanine Hofs is niet aansprakelijk als de Website (tijdelijk) niet toegankelijk wegens bovengenoemde redenen.
10.6 Jeanine Hofs is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
10.7 De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Jeanine Hofs verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Jeanine Hofs of die door Jeanine Hofs zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).

Artikel 11 – Vertrouwelijkheid
11.1 Jeanine Hofs, haar personeel en/of voor Jeanine Hofs werkzame personen zullen de door de Cliënt verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Jeanine Hofs conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.
11.2  Indien de Cliënt een bestelling plaatst bij Jeanine Hofs worden de gegevens opgenomen in het klantenbestand van Jeanine Hofs. Jeanine Hofs verwerkt de door de Cliënt verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van Jeanine Hofs en zal de gegevens niet verstrekken aan derden. De Cliënt garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Jeanine Hofs.
11.3 Jeanine Hofs maakt voor communicatie gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies zodat de Cliënt zichzelf makkelijk van de lijst kan verwijderen.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Jeanine Hofs verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Jeanine Hofs. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Jeanine Hofs.
12.2 De Cliënt staat ervoor in dat door hem/haar of door deelnemers ten behoeve van wie het Programma is afgenomen, aan Jeanine Hofs verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.
12.3 Het Onderwijsmateriaal wat online aangeboden wordt is toegankelijk via het inloggen op de Website. Hiervoor wordt aan de Cliënt inloggegevens en een wachtwoord verstrekt. Het account van de Cliënt is strikt privé en mag niet met anderen worden gedeeld. Het wachtwoord is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met anderen worden gedeeld.
12.4 In geval van overtreding door de Cliënt van het bepaalde in lid 3 van dit artikel verbeurt de Cliënt een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete van € 5.000,- (vijfduizend euro). Deze boete staat los van de mogelijkheid de volledige daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
12.5 Alle door Jeanine Hofs aan de Cliënt verstrekte Onderwijsmaterialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de Cliënt en/of diens organisatie. Het is de Cliënt, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen Onderwijsmaterialen te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is de Cliënt niet toegestaan om op basis van de door of namens Jeanine Hofs verstrekte en samengestelde Onderwijsmaterialen, al dan niet in samenwerking met derden, een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij Jeanine Hofs daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.
12.6 In geval van overtreding door de Cliënt van het bepaalde in lid 5 van dit artikel verbeurt de Cliënt een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete van € 15.000,- (vijftienduizend euro). Deze boete staat los van de mogelijkheid de volledige daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 13 – Inzet derden
13.1 Jeanine Hofs is gerechtigd een Programma of gedeelten daarvan door een door Jeanine Hofs ingeschakelde derde te laten verzorgen, in welk geval de Overeenkomst tussen de Cliënten Jeanine Hofs en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 14 – Overmacht
14.1 Jeanine Hofs kan niet worden gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
14.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jeanine Hofs geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook heeft Jeanine Hofs het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Jeanine Hofs de verbintenis had moeten nakomen.
14.3 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zal Jeanine Hofs de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
14.4 Voor zoveel Jeanine Hofs ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Jeanine Hofs gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
14.5 In geval van overmacht zal Jeanine Hofs zich naar redelijkheid inspannen om de Cliënt desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 15 – Klachten en geschillen
15.1 Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Jeanine Hofs en eventuele partners geleverde Programma’s dienen binnen uiterlijk 8 (acht) dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Jeanine Hofs kenbaar worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de Cliënt geacht geen klachten te hebben.
15.2 Bij eventuele geschillen zal Jeanine Hofs altijd trachten eerst het geschil onderling met de Cliënt op te lossen, voordat het geschil aan de rechter wordt voorgelegd. Indien het geschil onderling niet opgelost kan worden, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechter.

Artikel 16 – Recht- en forumkeuze
16.1 Op alle Overeenkomsten en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Eventuele geschillen in verband met deze overeenkomst of hieruit voortvloeiend, zullen aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de woonplaats van Jeanine Hofs worden voorgelegd.