Algemene Voorwaarden
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 28-01-2022.

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Jeanine Hofs – Master Your Energy – SHENMEN gevestigd te Eindhoven
Telefoonnummer: 06-12953349
Email: info [at] jeaninehofs.nl
KvK-nummer: 17252939
Btw-ID: NL001692710B18

Artikel 2 – Definities

In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, wordt verstaan onder:
aanbieder: Jeanine Hofs, gevestigd te Eindhoven;
aanvang van het programma: de datum waarop de afnemer toegang krijgt tot het eerste deel van het onderwijsmateriaal of het volledige onderwijsmateriaal of de datum waarop de eerste sessie of bijeenkomst plaatsvindt.
afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van aanbieder wenst af te nemen/afneemt, dan wel een overeenkomst of programma aangaat met de aanbieder;
algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
arrangementskosten: de kosten voor de catering die door de aanbieder beschikbaar wordt gesteld tijdens een programma, zijnde de kosten voor eventueel ontbijt, lunch, diner, koffie, thee, frisdrank, hapjes en andere versnaperingen;
dienst en diensten: de door aanbieder aan afnemer te leveren of geleverde diensten, zoals training en coaching;
deelnemer: een door afnemer aangewezen (extra) deelnemer aan een programma;
energieweek: een programma van 4 dagen of meer, in retreat vorm;
locatiekosten: de kosten voor de locatie die door aanbieder beschikbaar wordt gesteld tijdens een programma;
onderwijsmateriaal: opleidings-, coachings-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van een programma van aanbieder;
overeenkomst: de overeenkomst voor de koop en levering van diensten en/of producten tussen aanbieder en afnemer en alle verdere handelingen tussen aanbieder en afnemer betreffende de verkoop en levering van diensten of producten, inclusief aanbiedingen en aanmeldprocedures, en inclusief de op overeenkomsten toepasselijke algemene voorwaarden;
product en producten: de door aanbieder aan afnemer al dan niet online te verkopen en te leveren of verkochte en geleverde producten, zoals boeken en E-books;
programma: een door aanbieder aangeboden programma met verschillende onderdelen, zoals training- en/of coaching, die worden gegeven over een langere periode, zoals nader beschreven in het informatiemateriaal van aanbieder;
schriftelijk; ten aanzien van de communicatie tussen aanbieder en afnemer wordt onder “schriftelijk” ook verstaan elektronische communicatie. Het elektronische systeem van aanbieder wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie;
aanvang van het programma: de datum waarop de afnemer toegang krijgt tot het eerste deel van het onderwijsmateriaal of het volledige onderwijsmateriaal of de datum waarop de eerste sessie of bijeenkomst plaatsvindt.
website: de websites van Jeanine Hofs;
werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, officiële feestdagen en schoolvakanties in Nederland;

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van voorwaarden van derden, op iedere levering van producten en diensten door aanbieder aan afnemer, alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals een aanbod en leveranties.
3.2 Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de energieweek, deze heeft eigen algemene voorwaarden.
3.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wijst aanbieder de toepasselijkheid van de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de afnemer of van derden, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
3.4 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
3.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.
3.6 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
3.7 Het aanbod van aanbieder is uitsluitend gericht op afnemers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 4 – Totstandkoming
4.1 De overeenkomst voor het volgen van een programma komt tot stand door ondertekening door afnemer van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door digitale aanmelding/bevestiging door afnemer per e-mail.
4.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer aanbieder de inschrijving voor een programma schriftelijk of per email aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop aannemer schriftelijk of per email de inschrijving voor een programma aan de afnemer heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor het betreffende programma.
4.3 Zolang de in artikel 4.2 genoemde mededeling niet heeft plaatsgevonden, komt er geen overeenkomst betreffende het volgen van een programma tot stand en kan de afnemer de aanmelding annuleren.
4.4 Aanbiedingen van aanbieder zijn niet bindend totdat tussen aanbieder en afnemer een overeenkomst tot stand is gekomen.
4.5 Aanbieder behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een afnemer de deelname aan een programma te weigeren of uitsluitend te accepteren onder voorwaarden die aanbieder schriftelijk of per email duidelijk zal maken aan de afnemer.
4.6 Bij het aangaan van een overeenkomst met aanbieder door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 5 – Prijzen
5.1 Prijzen zijn onverbindend, tenzij opgenomen in een overeenkomst. De meest actuele prijzen van aanbieder zijn vermeld op de website van aanbieder of in de informatie die wordt verstrekt per e-mail.
5.2 De door aanbieder opgegeven prijzen voor programma’s, producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen
5.3 Reis- en verblijfkosten in verband met het volgen van onderdelen van een programma op locatie en kosten van aanbevolen literatuur zijn niet inbegrepen in de prijzen van een programma, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5.4 Alle op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of druk- en typefouten. Voor de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 6 – Betaling en facturering
6.1 Afnemer dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Afnemer is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet in geval van klachten.
6.2 Indien voor de levering van diensten, producten of programma’s vooruit moet worden betaald, kan afnemer geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan aanbieder heeft plaatsgevonden.
6.3 Aanbieder zendt afnemer facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren programma’s diensten en producten. Aanbieder is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door afnemer aangegeven e-mailadres.
6.4 Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
6.5 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van aanbieder, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van aanbieder aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
6.6 Indien afnemer niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is afnemer vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden. Dit geldt onverminderd het recht van aanbieder op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
6.7 Alle kosten van invordering van het door afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van afnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door aanbieder ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15% van het in te vorderen bedrag te zijn en bedragen minimaal € 75,– (vijfenzeventig euro).
6.8 Afnemer dient klachten betreffende facturen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum bij aangetekende brief met bericht van ontvangst bij aanbieder te hebben ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door afnemer, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.
6.9 Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij aanbieder openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door afnemer.
6.10 Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan aanbieder te melden.
6.11 Afnemer is te allen tijde betalingsplichtig, ook als hij/zij een andere partij (bijvoorbeeld zijn/haar werkgever) heeft opgegeven als betalende partij.
6.12 Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt aanbieder zich het recht voor de afnemer uit te sluiten van deelname aan het programma.

Artikel 7 – Verplichtingen van afnemer en deelnemer bij de uitvoering van een dienst en/of programma
7.01 Afnemer (resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer) dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door aanbieder gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie.
7.02 Een (extra) deelnemer is gebonden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen.
7.03 Afnemer staat er voor in dat zij en een door haar aangewezen (extra) deelnemer zich houden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen die (mede) van toepassing zijn op deelnemers.
7.04 De onderdelen van een dienst of programma dienen te worden doorlopen binnen de periode als aangegeven in het informatiemateriaal over het programma tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.05 Afnemer resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een programma of dienst.

Artikel 8 – Rechten van aanbieder betreffende de uitvoering van een programma
Aanbieder is gerechtigd:

 1. om de inhoud van een dienst of programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
 2. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van een dienst of programma;
 3. de planning van onderdelen van een dienst of programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
 4. te bepalen welke begeleider/trainer een dienst of programma zal geven, en eventueel een begeleider/trainer tussentijds te vervangen;
 5. bij onvoldoende aanmeldingen of om andere haar moverende redenen een dienst of programma voor aanvang geheel af te gelasten. Geaccepteerde afnemers (deelnemers) ontvangen hiervan bericht, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd;
 6. (tussentijds) de deelname van een bepaalde afnemer (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende afnemer/deelnemer ontvangt hiervan bericht, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.
 7. (tussentijds) de deelname aan een dienst of programma van een bepaalde afnemer (of (extra) deelnemer) op te schorten dan wel ‘on hold’ te zetten dan wel te verplaatsen voor de duur van maximaal zes maanden bij zwangerschap, ernstige ziekte of calamiteit van afnemer (of (extra) deelnemer) of bij ernstige ziekte, calamiteit of overlijden van familieleden van eerste en tweede graad – waarbij geldt dat aanbieder een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – waarbij afnemer (of (extra) deelnemer) gehouden is om de (maandelijkse) factuur termijnen te voldoen aan aanbieder.
 8. het geanonimiseerd gebruiken van (screenshots van) berichten gestuurd door afnemer voor marketing- en promotiedoeleinden.

Artikel 9 – Annulering door/opzegging van en verhindering van afnemer/deelnemer bij een dienst of programma
9.1 Afnemer is gerechtigd deelname door haar of een (extra) deelnemer te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma op te zeggen.
9.2 Annulering van deelname aan een dienst of programma, respectievelijk opzegging van de overeenkomst, dient te geschieden door afnemer door middel van een aangetekende brief aan het adres van aanbieder of een e-mail waarbij de afnemer actief vraagt om een (geautomatiseerde) ontvangstbevestiging van aanbieder. De brief of de e-mail dient te worden gestuurd naar het (e-mail) adres dat is vermeld op de website van aanbieder.
9.3 Bij (tussentijdse) annulering/opzegging door afnemer is aanbieder niet gehouden tot restitutie van het door afnemer betaalde bedrag, en afnemer is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan aanbieder te voldoen.
9.4 Bij annulering van deelname aan een programma is afnemer gerechtigd binnen 10 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat aanbieder vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.
9.5 Verplaatsing van geplande een-op-een gesprekken in een programma is bij uitzondering mogelijk in wederzijds overleg en na schriftelijke bevestiging van aanbieder. Het verzoek van verplaatsing dient te geschieden uiterlijk 48 uur voordat het een-op-een gesprek staat gepland. Gemiste gesprekken of gesprekken die niet op tijd verplaatst zijn, kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings) verplichtingen van afnemer.

Artikel 10 – Annulering door aanbieder tussentijds bij een programma
10.1 Aanbieder is gerechtigd om zonder opgave van redenen een programma tussentijds te annuleren. Alsdan heeft afnemer recht op terugbetaling van door hem/haar betaalde bedragen onder aftrek van verschuldigde bedragen voor de reeds geleverde prestaties, diensten of producten.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1 Aanbieder spant zich naar beste inzicht en vermogen bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende haar diensten en programma’s. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop aanbieder geen invloed kan uitoefenen. Aanbieder verstrekt geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden.
11.2 Jeanine Hofs is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met het programma. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door aanbieder, personeel van de aanbieder, via de website, het onderwijsmateriaal, brochures of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een programma.
11.3 Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van aanbieder beperkt tot het eventueel leveren van een vervangend product dan wel tot terugbetaling van het door afnemer betaalde bedrag in geval van een ondeugdelijke levering.
11.4 Aanbieder is niet aansprakelijk:

 1. jegens afnemer/(extra) deelnemer(s) voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen jegens hen of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van een overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van aanbieder;
 2. voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door aanbieder belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden;
 3. voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van afnemer/(extra) deelnemer(s) bij de naleving van de in artikel 7 opgenomen verplichtingen of eventuele gevolgschade van implementatie in de organisatie van afnemer van tijdens een programma of dienst opgestelde documenten en plannen, zoals plannen van aanpak.

11.5 Indien en voor zover op aanbieder enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, is deze in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten) en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van aanbieder de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.
11.6 Afgezien van de in artikel 10.5 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van aanbieder in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
11.7 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de trainings- of eventlocatie.
11.8 Aanbieder streeft ernaar de diensten op de website zeven dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden. Aanbieder is niet aansprakelijk als de website (tijdelijk) niet toegankelijk is wegens bovengenoemde redenen.
11.9 Afnemer/(extra) deelnemer zal personeelsleden van aanbieder nimmer persoonlijk aanspreken in verband met een overeenkomst.
11.10 Iedere vordering jegens aanbieder, behalve een vordering die door aanbieder is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
11.11 De werknemers van aanbieder kunnen zich jegens afnemer/(extra) deelnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als waren zij bij die overeenkomst zelf partij.

Artikel 12 – Vertrouwelijkheid
12.1 Aanbieder, haar personeel en/of voor aanbieder werkzame personen zullen de door de afnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Aanbieder conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.
12.2 Afnemer resp. (extra) deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van aanbieder of andere afnemers/(extra) deelnemers aan een
programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door aanbieder/andere (extra) deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

Artikel 13 – Persoonsgegevens
13.1 Aanbieder behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met afnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.
13.2 Aanbieder neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van afnemer en door haar aangewezen (extra) deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door aanbieder.
13.3 Afnemer en (extra) deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.
13.4 Indien een afnemer/(extra) deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij zichzelf ten alle tijde verwijderen van de betreffende lijst.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten
14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, betreffende door aanbieder ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, handouts, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van aanbieder, ezines, emails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van aanbieder en gehanteerde software (behoudens door een uitgever uitgegeven boeken) berusten bij aanbieder of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.
14.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 13.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
14.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van aanbieder is het niet toegestaan om, ongeacht de wijze daarvan, enig door aanbieder aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
14.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door aanbieder geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 15 – Inzet derden
15.1 Aanbieder is gerechtigd een programma of gedeelten daarvan door een door aanbieder ingeschakelde derde te laten verzorgen, in welk geval de overeenkomst tussen de afnemer en aanbieder en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 16 – Overmacht
16.1 Indien aanbieder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van aanbieder op betaling door afnemer voor reeds door aanbieder verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
16.2 Aanbieder zal afnemer/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Aanbieder is gerechtigd in geval van ziekte van een docent/trainer geprogrammeerde activiteiten te verplaatsen zonder dat afnemer/(extra) deelnemer gerechtigd is betalingen aan aanbieder op te schorten.
16.3 In geval van opschorting zal aanbieder alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
16.4 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor aanbieder tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, pandemie, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van aanbieder kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens afnemer/deelnemer (verder) nakomt.

Artikel 17 – Opschorting en beëindiging
17.1 Indien:

 1. afnemer niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens aanbieder heeft voldaan;
 2. afnemer zijn/haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt;
 3. een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van afnemer of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van afnemer;
 4. afnemer resp. (extra) deelnemer, ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming alsnog, niet voldoet aan haar verplichtingen jegens aanbieder,

wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Aanbieder heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, (verdere) deelname van afnemer en/of de door afnemer aangewezen (extra) deelnemer(s) aan een programma te weigeren of verplichtingen (uitvoering van haar dienstverlening) op te schorten, onverminderd verdere rechten van aanbieder op grond van de wet. Aanbieder is alsdan niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijft gerechtigd tot nog niet door de afnemer betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden.
17.2 Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom.

Artikel 18 – Klachten en geschillen
18.1 Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door aanbieder en eventuele partners geleverde Programma’s dienen binnen uiterlijk 8 (acht) dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan aanbieder kenbaar worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de afnemer geacht geen klachten te hebben.
18.2 Bij eventuele geschillen zal aanbieder altijd trachten eerst het geschil onderling met de afnemer op te lossen, voordat het geschil aan de rechter wordt voorgelegd. Indien het geschil onderling niet opgelost kan worden, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechter.

Artikel 19 – Recht- en forumkeuze
19.1 Op alle overeenkomsten en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
19.2 Eventuele geschillen in verband met deze overeenkomst of daaruit voortvloeiend, zullen aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de woonplaats van aanbieder worden voorgelegd, onverminderd het recht van aanbieder een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.

Artikel 20 – Wijzigingen
20.1 Aanbieder is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer/(extra) deelnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien afnemer/(extra) deelnemer niet binnen 14 dagen na de mededeling van aanbieder dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.